O B W I E S Z C Z E N I E

 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jastrzębiu - Zdroju Ewa Zgol Kancelaria Komornicza w Jastrzębiu - Zdroju zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 04.10.2017 r. o godz. 14:50 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Jastrzębiu - Zdroju w sali nr 145 odbędzie się

 


D R U G A    L I C Y T A C J A

 

 

lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, położonego w miejscowości Pawłowice, przy ul. Polnej 19I/8 stanowiącego własność dłużników, posiadającego założoną Księgę Wieczystą nr GL1J/00038806/5 w Sądzie Rejonowym w Jastrzębiu Zdroju. Lokal mieszkalny o łącznej powierzchni użytkowej 55,26m2 składa się z 3 pokoi, przedpokoju, kuchni oraz łazienki z WC, a usytuowany jest na III piętrze budynku mieszkalnego pięciokondygnacyjnego. Do lokalu przynależy piwnica o pow. 6,38 m2. Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 100.000,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę

66 666,67 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10 % ceny oszacowania nieruchomości

tj. 10 000,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym licytacje w gotówce w kasie kancelarii lub na rachunek bankowy komornika: 73105013281000009068421719 ING Bank Śląski SA O. w Raciborzu ul.Sienkiewicza 2 z adnotacją przeznaczenia wpłaty - za skuteczne złożenie wymaganej rękojmi traktuje się wyłącznie uznanie w/w kwotą wskazanego powyżej rachunku bankowego, bądź w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu. Nieruchomość tą można oglądać w ciągu dwóch tygodni poprzedzających dzień licytacji po uprzednim uzgodnieniu terminu z komornikiem . Operat szacunkowy tej nieruchomości wraz z aktami sprawy znajdują się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.

Użytkowanie, służebności i praw dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

 

 

KOMORNIK

 

Ewa Zgol

 

Copyright © 2014. All Rights Reserved.